Arvsrätt

Källa: Advokat Tove SjövallWesslau Söderkvist Advokatbyrå

 

NY LAGSTIFTNING VID ARV

Hur blir arvet efter dig om du är bosatt i Tyskland när du dör?

Den 17 augusti 2015 trädde en ny EU-förordning i kraft med det officiella namnet nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättande av ett europeiskt arvsintyg (arvsförordningen).

Arvsförordningen ska ersätta den lagstiftning i medlemsstaterna som handlar om internationella arvsfrågor. Förordningen ska tillämpas på arv efter personer som avlidit på eller efter den 17 augusti 2015 och gäller i alla EU-länder utom Danmark, Irland och Storbritannien.

Principen enligt arvsförordningen är att lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död ska vara tillämplig på arvet i sin helhet. Detta innebär att om du har hemvist i Tyskland vid ditt frånfälle blir tysk arvsrätt tillämplig avseende arvet efter dig om du avlider i Tyskland från och med den 17 augusti 2015. En person får dock låta rätten till sitt arv styras av lagen i den stat där personen är medborgare om detta val angivits i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap. En person med medborgarskap i flera länder får välja lagen i vilket som helst av dessa.

Ett lagval i ett testamente eller arvsavtal som skett före den 17 augusti 2015 ska betraktas som ett giltigt lagval om frånfället sker efter förordningens ikraftträdande. Detta innebär att du redan i dag kan välja tillämplig lag i ett testamente eller arvsavtal. Med hänsyn till den nya lagstiftningen finns det därför all anledning att göra ett aktivt val av tillämplig lag avseende arvet efter er som bosatt er i Tyskland.

Senast uppdaterad: Mars 2017

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

Meine Webseite verwendet Cookies, um die Funktionen der Webseite zu verbessern. Ihr Besuch auf der Webseite wird mithilfe von Google Analytics erfasst und ausgewertet. Außerdem ist in die Website die “Like”-Funktion von Facebook eingebunden. In meiner [Datenschutzerklärung] erfahren Sie mehr über die diese Funktionen und darüber, wie Sie ihre Verwendung verhindern können. Indem Sie mit dem Besuch meiner Webseite ohne solche Maßnahmen fortfahren, sind Sie mit den genannten Funktionen und der damit verbundenen Nutzung Ihrer Daten einverstanden.

Close