Arvsrätt

Källa: Advokat Tove SjövallWesslau Söderkvist Advokatbyrå

NY LAGSTIFTNING VID ARV

Hur blir arvet efter dig om du är bosatt i Tyskland när du dör?

Den 17 augusti 2015 trädde en ny EU-förordning i kraft med det officiella namnet nr 650/2012 av den 4 juli 2012 om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättande av ett europeiskt arvsintyg (arvsförordningen).

Arvsförordningen ska ersätta den lagstiftning i medlemsstaterna som handlar om internationella arvsfrågor. Förordningen ska tillämpas på arv efter personer som avlidit på eller efter den 17 augusti 2015 och gäller i alla EU-länder utom Danmark, Irland och Storbritannien.

Principen enligt arvsförordningen är att lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död ska vara tillämplig på arvet i sin helhet. Detta innebär att om du har hemvist i Tyskland vid ditt frånfälle blir tysk arvsrätt tillämplig avseende arvet efter dig om du avlider i Tyskland från och med den 17 augusti 2015. En person får dock låta rätten till sitt arv styras av lagen i den stat där personen är medborgare om detta val angivits i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap. En person med medborgarskap i flera länder får välja lagen i vilket som helst av dessa.

Ett lagval i ett testamente eller arvsavtal som skett före den 17 augusti 2015 ska betraktas som ett giltigt lagval om frånfället sker efter förordningens ikraftträdande. Detta innebär att du redan i dag kan välja tillämplig lag i ett testamente eller arvsavtal. Med hänsyn till den nya lagstiftningen finns det därför all anledning att göra ett aktivt val av tillämplig lag avseende arvet efter er som bosatt er i Tyskland.

Senast uppdaterad: mars 2023