Barnbidrag

Källor: Bundesagentur für Arbeit, Försäkringskassan, kindergeld.org, Merkblatt Kindergeld

Din familj har rätt till barnbidrag från Sverige om den ena föräldern arbetar i Tyskland, medan den andra föräldern arbetar och bor kvar med barnet i Sverige. Om föräldern som bor kvar i Sverige inte arbetar, har familjen i första hand rätt till barnbidrag eller motsvarande bidrag och övriga familjeförmåner från det land där den andra föräldern arbetar. Föräldrar som arbetar eller bor och arbetar i olika länder inom EU, kan ha rätt till förmåner från båda länderna. Läs mer om detta på försäkringskassans hemsida!

Alla som bor i Tyskland har rätt till barnbidrag Kindergeld tills barnet fyller 18 och i vissa fall även längre. För första och andra barnet erhåller man fr o m 2023 EUR per barn 250, för tredje EUR 250 och fr o m barn fyra erhåller man EUR 250 i månaden.

Ansökan måste göras skriftligen hos arbetsförmedlingen Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit i den stad där du är folkbokförd. Formuläret Antrag auf Kindergeld kan man antingen ladda ner och fylla i, eller fylla i online. Barnets födelsebevis Geburtsurkunde behövs som underlag.

Man måste fylla i Steueridentifikationsnummer för både barnet/barnen och den som ansöker. Detta har införts för att barnbidrag inte längre ska kunna betalas ut dubbelt eller oberättigat till utlandet. Om du inte vet vad dina barn har för ett Steuer-ID kan du fråga Bundeszentralamt für Steuern via email eller ansöka om detta online.

Barnbidraget betalas ut oavsett vad föräldrarna har för inkomst. Inkomstsituationen blir dock relevant när man gör skattedeklarationen i Tyskland. Mycket enkelt och kortfattat är det så här: För varje barn har man rätt till ett s k barnavdrag Kinderfreibetrag, dvs ett visst belopp som dras av från den skattepliktiga inkomsten (för 2023 är det € 8 952 per barn) och därmed leder till en minskad inkomstskatt, alltså normalt en återbetalning av skatt Steuerrückzahlung. Skattemyndigheten Finanzamt kontrollera vad som ger bättre effekt i varje fall, barnbidraget eller skattefördelen genom barnavdrag s.k. Günstigerprüfung. Har man fått mer i barnbidrag än vad skatteminskningen skulle bli genom barnavdrag, justeras ingenting (man måste alltså inte betala tillbaka en del av barnbidraget). Är däremot skattefördelen högre, får man mellanskillnaden som avdrag enligt ovan. Allt detta sker automatiskt i samband med skattedeklarationen.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 75.