Förmåner vid sjukdom

Källa: Europeiska kommissionen

 

Om du är anställd i Tyskland och blir arbetsoförmögen på grund av sjukdom fortsätter arbetsgivaren att betala lönen oavsett din arbetstid per vecka eller månad. Rätten till fortsatta löneutbetalningar Entgeltfortzahlung föreligger endast om anställningsförhållandet har varat i fyra veckor utan avbrott.

Om du utan egen förskyllan drabbas av arbetsoförmåga på grund av sjukdom betalar arbetsgivaren i regel full lön under de första sex veckorna.

Om arbetsgivaren inte betalar någon lön alls eller om löneutbetalningen upphör, kan du få sjukpenning Krankengeld från sjukkassan. Den utgör 70% av den lön du normalt uppbär Regelentgelt, men får inte vara högre än 90% av den normala nettolönen.

Sjukpenning utbetalas tills den intygade arbetsoförmågan upphör. För en och samma sjukdom kan sjukpenning dock utbetalas under högst 78 veckor under tre år. Efter denna treårsperiod kan man under vissa förutsättningar beviljas sjukpenning under ytterligare en treårsperiod.

 

Tillgång till kontantförmåner vid sjukdom

Du måste omedelbart göra sjukanmälan till arbetsgivaren och meddela hur länge du förväntas vara arbetsoförmögen.

Om arbetsförmågan varar i mer än tre kalenderdagar ska du senast den fjärde sjukdagen ge arbetsgivaren ett läkarintyg. Men vissa arbetsgivare kan även ha en kortare frist. Rätten till kontantförmån vid sjukdom föreligger i princip från dagen efter det att läkaren konstaterar arbetsoförmågan. På läkarintyget anges arbetsoförmågans förväntade varaktighet. Intyget ska du lämna till arbetsgivaren.

Kallelse till läkarundersökning måste noga hörsammas. Uteblir man utan särskild anledning från en inbokad läkarundersökning, kan sjukpenning komma att dras in.

Så länge arbetsoförmågan består måste du ha sjukkassans tillstånd för att resa från Tyskland. I annat fall kan du gå miste om rätten till sjukpenning.

 

Rätt till kontantförmåner vid vård av sjukt barn

Om du omfattas av lagstadgad sjukförsäkring och ditt barn (upp till tolv års ålder) blir sjukt och i behov av vård (enligt läkarintyg) har du rätt till sjukförmån i upp till tio arbetsdagar per barn (sammanlagt i upp till 25 arbetsdagar) under ett kalenderår, under förutsättning att ingen annan i hushållet kan ta hand om barnet.

 

Läs även: SOCIALFÖRSÄKRINGSJUKVÅRDSJUKVÅRD BARNTANDVÅRDPENSIONSSYSTEMET,