Pensionssystemet

Källa: Deutsche Rentenversicherung

När du börjar att arbeta i Tyskland anmäler din arbetsgivare dig till en sjukkassa av ditt val. Sjukkassan i sin tur anmäler dig till den tyska pensionsmyndigheten (Deutsche Rentenversicherung kort DRV). DRV anlägger ett pensionsförsäkringskonto i ditt namn och du erhåller därefter ett Rentenversicherungsnummer/Sozialversicherungsnummer. Detta individuella nummer är som ett personnummer.

Ditt pensionsförsäkringskonto innehåller/ska innehålla alla perioder där du har anspråk på tysk pension. Om du är arbetstagare registreras automatiskt denna period på ditt pensionsförsäkringskonto, men det finns andra perioder i ditt liv som inte registreras automatiskt, de s k Anrechnungszeiten. Anrechnungszeiten avser perioder där du inte betalat in något bidrag till DRV men där du ändå har rätt att tillgodoräkna dig pension. Exempel på Anrechnungszeiten är sjukdom, graviditet, föräldraledighet och arbetslöshet men även för studier och utbildningar som ägt rum efter att du fyllt 17.

Även du som är medföjande hemmafru kan faktiskt också ha rätt till pension. Förutsättningen är att du har en s k bidragsperiod på minst 5 år. Är du registrerad i Tyskland och har barn under 10 år kan du faktiskt ha rätt till att tillgodoräkna 3 år som föräldraledig per barn. För barn födda innan 1992 har du rätt till 12 månader. Bidraget som betalas in till ditt pensionskonto motsvarar genomsnittslönen den aktuella perioden.

För att inte gå miste om din rätt till tysk pension och för att stänga eventuella luckor i din pensionsförsäkringsbiografi är det viktigt att du gör en Kontenklärung. En Kontenklärung gör du hos Deutsche Rentenversicherung i staden du är registrerad och innebär att en rådgivare dokumenterar de perioder som inte automatiskt har tillskrivits ditt pensionskonto (framförallt Anrechnungszeiten). Tid och rådgivning kan du beställa online hos Deutsche Rentenversicherung eller på servicenumret 0800 10004800. Om du inte vet om/var du har ett/ditt sozialförsäkringsnummer räcker det att du tar med dig ditt pass. Ta även med alla relevanta intyg och betyg som t ex födelsebevis för barnen, ev. familjeboken om du gift dig i Tyskland, betyg från skola och studier – även de som gjorts utanför Tyskland. En Kontenklärung kan vara relevant att göra varje gång du avslutat en viss period, såsom bytt jobb, avslutat studier, föräldraledighet, ev. sjukskrivning.

Om du är medföljande/hemmafru och ni ska stanna här ett par år, kan det vara värt att betala in frivilligt bidrag till DRV för att komma upp till de ovannämnda 5 år bidragsperiod. T ex om du har 1 barn och rätt till 3 års tillgodoräknad föräldraledighet, gör en inbetalning av frivilligt bidrag för 2 år så att du kommer upp till 5-års gränsen och därmed rätt till tysk pension. Givetvis skall du alltid kontrollera vad du kan få ut i pension, innan du gör en sådan inbetalning.

Med andra ord kan en halvtimmes Kontenklärung vara väl investerad tid. Det kan t o m vara värt att boka tid hos DRV direkt efter flytten till Tyskland för rådgivning, speciellt om du inte har rätt till pension i Sverige under den tiden du kommer att bo i Tyskland. Om du lämnar Tyskland och flyttar tillbaka till Sverige (eller någon annanstans) är det viktigt att du gjort en Kontenklärung innan du lämnar. Bara så kan du vara säker på att allt är registrerat på ditt pensionsförsäkringskonto den dagen det är dags att ansöka om pension ifrån Sverige.

När du har gjort en Kontenklärung och du har en godkänd pensionsförsäkringsperiod på minst 6 kalenderår, erhåller du ett besked Feststellungsbescheid. Det innebär att den försäkrade kan utgå ifrån att hans pensionsförsäkringskonto är komplett med all relevant information under en viss tidsperiod.

Pension som tjänats in i Sverige kommer vid din pensionering att betalas ut ifrån Sverige och det du tjänat in i Tyskland kommer att betalas ut från Tyskland. Om du är bosatt i Tyskland när du vill ta ut din svenska pension ska du ansöka via ditt lokala DRV-kontor. De hjälper dig med ansökningsblanketter som de sedan vidarebefordrar till den svenska pensionsmyndigheten. Är du bosatt i Sverige hjälper dig pensionsmyndigheten med ansökan till Tyskland.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 107.

Andra rubriker inom samma ämne: SOCIALFÖRSÄKRINGSJUKVÅRDSJUKVÅRD BARNTANDVÅRDFÖRMÅNER VID SJUKDOM