Registrering av nyfödd

Källor: SwedenabroadSkatteverket, Polismyndigheten i Västra Götaland

Registrering av barn efter födseln i Tyskland

Senast 1 vecka efter födseln måste man ha anmält barnets födsel till Standesamt i den staden som barnet är fött (inte där det bor). På många sjukhus kan man anmäla barnet i deras sekretariat. De tar då hand om allt pappersarbete och vidarebefordrar detta till det Standesamt som du tillhör. Efter ca 1 vecka får du återkomma och hämta upp födelsebeviset Geburtsurkunde. Du kommer att få frågan hur många kopior du vill ha. Du kommer att behöva flera kopior då du förmodligen vill ansökan om föräldrapenning, föräldraledighet, för sjukkassan, för dop och när du namnanmäler barnet till Skatteverket.

Registrering av barn i Sverige

Skatteverket får ingen automatisk information om barn till svenska medborgare som är födda utomlands. Vill föräldern få barnen upptagna på sin personbild måste föräldern själv ta kontakt med Skatteverket.

Senast 3 månader efter födseln ska svenska föräldrar registrera sitt barn hos skatteverket. Att registrera barnet kallas också för att “Namnanmäla barn”. Om man enbart vill registrera sitt barn kan man göra detta direkt till skatteverket med blanketten “Anmälan Namn SKV 7750“) samt skicka med kopior på födelsebeviset Geburtsurkunde och båda föräldrarna pass. Har föräldrarna gift sig utomlands ska även en kopia skickas med som styrker föräldrarnas civiltillstånd. Genom namnanmälan har nu barnet tagits upp på din personbild i Sverige och därmed blivit svensk medborgare.

Om man vill kunna ansöka om ett svenskt pass för barnet måste man ansöka om ett samordningsnummer. Detta kan du enbart göra genom att personligen infinna dig på ambassaden eller ett av honorärkonsulaten. Det går lika bra att göra namnanmälan och ansökan om samordningsnummer samtidigt på ambassaden eller konsulaten. Ansökan (blankett Anmälan Namn SKV 7750) plus intyg och en rekvisition av samordningsnummer vidarebefordras då av ambassaden/konsulatet till Skatteverket. Efter ca 6 veckor erhåller föräldrarna ett “Beslut om namn och samordningsnummer” med kopia till ambassaden av Skatteverket. Först sedan samordningsnummer erhållits kan passansökan för barnet göras.

Följande handlingar ska medföras:

  • Mutterpass (i original som kopieras på ambassaden/konsulatet och återlämnas)
  • födelsebevis Geburtsurkunde i original, som kopieras och återlämnas
  • ifylld blankett “Anmälan namn SKV 7750” , undertecknad av båda vårdnadshavarna
  • om endast en av föräldrarna är vårdnadshavare krävs vårdnadsbeslut från Jugendamt eller domstol
  • båda vårdnadshavarnas pass/ID-kort som kopieras och återlämnas
  • om den svenske föräldern är född utomlands men bor eller har bott i Sverige ska dennes personbevis tas med, inte äldre än en månad.
  • om den svenske föräldern aldrig varit bosatt i Sverige måste dennes beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap efter 22 års ålder tas med
  • från tysk folkbokföringsmyndighet Einwohnermeldeamt intyg där barnet samt båda föräldrarna är angivna med namn, medborgarskap, födelsedatum och -ort samt adress. Intyget får inte vara äldre än en månad
  • om föräldrarna inte är gifta med varandra ska faderskapserkännande visas upp
  • om endast fadern är svensk medborgare och barnet är fött före den 1 april 2015 krävs vigselbevis eller, om föräldrarna inte är gifta med varandra, “Bevis om svenskt medborgarskap” för barnet från Migrationsverket. Läs mer om “Anmälan om svenskt medborgarskap för barn fött utomlands med svensk far“.

Handläggningstiden för ansökan om samordningsnummer är cirka 6-8 veckor.

Beslut om namn och samordningsnummer sänds av Skatteverket direkt till föräldrarna med en kopia till ambassaden. Först sedan man har fått samordningsnummer kan en passansökan för barnet göras. Se vidare information:
Pass och ID-kort för barn

Samordningsnummer utställs istället för personnummer för svenska medborgare som inte är eller har varit folkbokförd i Sverige. Den som bosätter sig i Sverige i minst ett år ska anmäla inflyttning från utlandet till Skatteverket. Personen tilldelas då personnummer för folkbokföring.