Sjukvård barn

Källor: Gesundes-Kind.de, Netmoms, Hessisches Kindervorsorgezentrum, Wikipedia

Alla barn som är födda och/eller anmälda i Tyskland erhåller ett gult häfte som heter Kinder-Untersuchungsheft. Detta kallas vanligtvis “das gelbe Heft”. I detta häfte registreras de 10 undersökningarna som är obligatoriska för alla barn efter ett schema upp till de fyller 6 år. Undersökningarna kallas U1, U2… till U9. På senare år har man lagt till en U7a. Dessa undersökningarna är till för att tidigt kunna upptäcka och behandla sjukdomar i tid.

De flesta Bundesländer har infört en undersökningsplikt för barn. Undersökningsplikten infördes för att man ska kunna hjälpa barn som blir misshandlade. Om du inte går inom den schemalagda tiden får du en påminnelse i brevlådan ifrån Gesundheitsamt (hälsovårdsnämnden). Om du därefter inte går till barnläkaren kommer Jugendamt (barnavårdsnämnden) att ta kontakt med dig.

Efter U9 följer U10, U11, J1 och J2 upp till 18-års ålder. Dessa undersökningar är frivilliga. Däremot finns en definitiv plikt när det gäller hälsokontrollen vid inskolningenSchuleingangsuntersuchung“. Oftast är det hälsovårdsnämnden Gesundheitsamt som är ansvarig och kallar till denna undersökning året innan barnen blir skolpliktiga. Ni kommer att erhålla en inbjudan till den per post.

Längst bak i det gula häftet finns en ficka för vaccineringspasset. Det finns ingen vaccineringsplikt i Tyskland, men ifrån vaccineringskommisionen (STIKO) finns det en vaccineringskalender med rekommenderade vaccinationer med början ifrån spädbarnsålder och upp till 18-års åldern. Läkaren är förpliktad att upplysa om för- och nackdelarna med vaccineringen.

En barnläkare Kinderarzt hittar du på Jameda

U-Untersuchungskalender U1 – U9

U1 Direkt efter förlossningen

Här görs ett s k APGAR-test 2 gånger. Ett precis efter födseln och ett efter 5 minuter. Barnmorskan delar ut 0 – 2 poäng för fem olika aspekter. A – andning P – puls G – grimaser A – hudfärg R – muskelkraft. I många sjukhus tas dessutom några droppar blod ur navelsträngen för att mäta PH-värdet och för att få en bättre bild om barnets allmänna tillstånd.

U2 3e – 10e dagen

Om du fortfarande är kvar på sjukhuset kan du få denna undersökningen gjord av sjukhusets läkare. I annat fall får du gå till en barnläkare du bör ha valt ut innan födseln. Läkaren undersöker hela barnet, kollar rörelseförmågan och reflexerna genom det s k Wäscheleinen-Phänomen / tvättlinefenomenet där den nyfödda p g a gripreflexen lyfter sig genom att greppa med tummen och pekfingret. Synen, hjärta, lungor och musklerna testas också. Barnet är nu även så pass gammalt att man med hjälp av ett par droppar blod kan urskilja 20 olika ämnesomsättnings- och hormonstörningar. Detta “Stoffwechsel-Screening-Test” (=ämnesomsättningstest) bör göras innan den 5:e dagen efter födseln. Eftersom även din barnmorska kan utföra detta testet i hemmet är det viktigt att du anmäler din hemkomst till henne så snart som möjligt.

U3 4e – 5e veckan

Denna undersökningen är den mest omfattande och viktigaste undersökningen, eftersom man kan urskilja många sjukdomar och felbildningar.

Först blir barnet vägt och mätt och föräldrarna kommer att få frågas ut om de lagt märke till något speciellt vad gäller äta, dricka och avföring.

Sedan kontrolleras med hjälp av ultraljud hur höftleden utvecklats. Höftledsluxation har 2% av alla barn och är 6 gånger vanligare hos flickor än pojkar. Terapin kan bli alltifrån att se till att man tvingar isär benen på bäbisen med hjälp av en extra handuk i blöjan, en skena eller t o m gips. Höftledsluxation beror oftast på att höftledsskålen är för platt för höftledskulan. Detta läker i regel av sig självt efter ett tag. Vid U3 passar många läkare på att informer om vaccinering eller förser föräldrarna med ett infoblad med rekommendationer ifrån STIKO (Vaccinationskommissionen). I 9e veckan är det dags för den första vaccineringen som innehåller vaccination mot stelkramp (Tetanus), difteri (Diphtherie), kikhosta (Keuchhusten), polio (Kinderlähmung), Haemophilus influenzae Typ b (Hib) och Hepatitis B och Pneumokokken.

U4 3 – 4 månader gammal

Nu testar läkaren barnets sinnen genom att se hur barnet reagerar vid direkt social kontakt. Även hörsel och synen testas genom att se om bäbisen i ryggläge vänder sig om efter ljud. Om ditt barn redan har fått sin första vaccinering kan det få sin andra nu.

U5 6 – 7 månader gammal

Framsteg i utveckling testas. Motorik, syn och hörsel testas.

U6 10 – 12 månader gammal

Detta är den sista undersökningen i “spädbarnsålder”. Nästa undersökning U7 är först ett helt år senare.

Finmotorik testas nu så som hör- och seförmågan. Man testar även utvecklingen vad gäller krypa, sitta, gå, gripa, språk och språkförståelse osv.

Nu kommer antagligen läkaren att rekommendera vaccin mot påssjuka (Mumps), mässling (Masern), röda hund (Röteln) och vattkoppor (Windpocken). 6 månader efter den första grundvaccinering tas den 2a sprutan mot stelkramp (Tetanus), difteri (Diphterie), kikhosta (Keuchhusten), polio (Kinderlähmung), Haemophilus influenzae Typ B (Hib) och Hepatitis B

U7 21 – 24 månader gammal

U7 betecknas av många läkare som rädsel- eller skrikundersökningen eftersom barn i denna ålder inte gärna samarbetar. Det är därför inte ovanligt att barn får göra om denna undersökningen efter 3 – 4 månader. I denna åldern börjar barnen att lösa sig ifrån sina föräldrar med tillhörande trotsålder. Huvudsakligen går U7 ut på att testa syn och hörsel samt motoriska och sociala framsteg.

I denna åldern avslutas alla grundvaccinationer.

U7a 34 – 36 månader gammal

Tyngdpunkten ligger här på barnens förhållnings mönster på de sociala störningar, språkutveckling, övervikt, mun och tänder och skelettet (framförallt ryggraden).

U8 46 – 48 månader gammal

Denna undersökningen tycker barnen ofta är rolig. Här får de visa hur duktiga de är och vad de kan. Läkaren testar om barnen kan stå på ett ben, balansera, om de kan måla figurer och tala om vad de ser i böcker.

Man kollar även funktionen av sköldkörteln, njurarna, hjärtat och urinvägarna.

U9 60 – 64 månader gammal

U9 är den sista undersökningen innan inskolningsundersökningen. Därför måste läkaren vara extra noga med att kolla motoriken. Även den sociala och språkliga utvecklingen står i centrum. Även en ny omgång vaccin mot stelkramp (Tetanus), difteri (Diphtherie) och kikhosta (Keuchhusten) kan nu vara aktuell.

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 98.

Andra rubriker inom samma ämne: SOCIALFÖRSÄKRINGSJUKVÅRDTANDVÅRDPENSIONSSYSTEMETFÖRMÅNER VID SJUKDOM