Socialförsäkring

Källor: Europeiska kommissionenFörsäkringskassan, Deutsche Sozialversicherung EU-Upplysningen, Gesetzliche Krankenkassen, KrankenkasseWikipedia

Det är inte medborgarskapet som avgör om du ska vara socialförsäkrad i Sverige, utan var du bor eller arbetar. Försäkringskassan har en väldigt bra hemsida som förklarar vad du bör tänka på när du flyttar utomlands beroende på vilken livssituation du befinner dig i. Här nedan har jag sammanfattat hur socialförsäkringssystemet funkar i Tyskland.

EU-kortet

Om du besöker Tyskland innan du fått arbete och för att vara försäkrad innan du blivit registrerad ska du se till att ha med dig European Health Insurance Card kort EHIC (eller EU-kortet som det kallas i Sverige). Kortet kan du beställa hos den svenska försäkringskassan. Tänk på att om du är folkbokförd i Tyskland och tillhör den tyska socialförsäkringen ska du ha ett EU-kort ifrån ditt försäkringsbolag när du åker hem på besök till Sverige. Har du fått ett sjukförsäkringskort ifrån din tyska sjukförsäkring står det i regel “European Health Insurance Card” på baksidan och gäller då som intyg. Om du är utsänd av din arbetsgivare får du läsa under utsänd vad som gäller för dig.

Anställd av tysk arbetsgivare

Från den dagen du börjar arbeta som anställd i Tyskland har du inte längre rätt till sjuklön och sjukpenning i Sverige. Istället har du rätt till motsvarande ersättning i Tyskland. Arbetsgivarna är skyldiga att registrera sina arbetstagare till den tyska socialförsäkringen.

Tysk socialförsäkring

Den tyska socialförsäkringen är ett lagstadgat försäkringssystem ein gesetzliches Versicherungssystem. I Tyskland utgörs socialförsäkringen av fem grenar: sjukförsäkring Gesetzliche Krankenversicherung, omvårdnadsförsäkring Gesetzliche Pflegeversicherung, pensionsförsäkring Gesetzliche Rentenversicherung, olycksfallsförsäkring Gesetzliche Unfallversicherung och arbetslöshetsförsäkring Gesetzliche Arbeitslosenversicherung.

Arbetstagare är principiellt förpliktade att vara anslutna i det lagstadgade socialförsäkringssystemet. Ett undantag gäller för sjukförsäkringen: Överskrider man inkomstgränsen för den lagstadgade försäkringen som 2018 ligger på EUR 53 100 om året / EUR 4 425 i månaden, har man rätt till att försäkra sig privat (mer om privat sjukförsäkring nedan). Detta gäller även s k Minijob där lönen inte överskrider EUR 450 i månaden.

Socialförsäkringens fem grenar:

1. Lagstadgad sjukförsäkring Gesetzliche Krankenversicherung, GKV.

I Tyskland är ca 90 % av befolkningen försäkrade i den obligatoriska lagstadgade sjukförsäkringen GKV. Den lagstadgade sjukförsäkringen förvaltas av omkring 120 allmänna sjukkassor; där finns både stora (såsom AOK Allgemeine Ortskrankenkassen, DAK, Barmer och TK) och små (såsom många s k Betriebskrankenkassen).

Det finns tydliga skillnader i förmånerna som varje kassa erbjuder, men det av lagen föreskrivna grundskyddet ingår jämt – här är det alltså värt att jämföra! Sedan 1996 får så gott som alla försäkringstagare själva välja vilken kassa de ska ansluta sig till, oavsett vilket yrke de har eller var de är anställda.

Speciellt för den lagstadgade sjukförsäkringen är att familjemedlemmar bosatta i Tyskland kan vara medförsäkrade utan extra kostnad. Med familjemedlemmar avses i allmänhet make/maka eller registrerad partner, barn under 18 år, eller under 23 år om de inte förvärvsarbetar, eller under 25 år om de studerar eller genomgår en yrkesutbildning. Familjemedlemmarna får i så fall inte själva omfattas av någon försäkring eller utöva ett eget förvärvsarbete på heltid. Inte heller får deras inkomst överskrida EUR 450 i månaden om det rör sig om en obetydlig verksamhet (s k Minijob).
Detta talar för att (speciellt som ung) välja denna form av försäkring då en privat försäkring kan bli väldigt dyr den dagen man grundar familj. Ett barn som har en förälder med privat försäkring kan inte vara medförsäkrad gratis hos den andra föräldern med lagstadgad sjukförsäkring. Alla livssituationer är unika och för konkret rådgivning ber jag er att vända er direkt till en sjukförsäkring av ert val.  Jag vill med detta bara göra er uppmärksamma på att det är värt att ta reda på och jämföra olika alternativ om ni står mellan att välja Gesetzlich eller Privat sjukförsäkring. Det som verkar bäst och billigast när man är ung och single kan bli ett finansiellt bakslag den dag man bildar familj.

Hos din sjukkassa kan du få mer information om dessa regler och om förfarandena för att ansluta sig till kassan och få rätt till ersättning. Du kan också vända dig till din arbetsgivare.

Sjukförsäkringskassorna administrerar inbetalningarna av alla avgifter för samtliga socialförsäkringsgrenar.

2. Lagstadgad omvårdnadsförsäkring Gesetzliche Pflegeversicherung, GPV.

Varje sjukkassa omfattar även en särskild kassa med ansvar för förmåner vid långvarigt vårdbehov. I princip är alla som är anslutna till en lagstadgad sjukkassa också anslutna till omvårdnadsförsäkringen i samma sjukkassa.Pflegeversicherung

3. Lagstadgad pensionsförsäkring Gesetzliche Rentenversicherung.

Den lagstadgade pensionsförsäkringen omfattar förmåner vid invaliditet, ålderdom, dödsfall samt vid medicinsk rehabilitering och för att främja deltagande i arbetslivet.

Du kan försäkra dig genom en av de 16 regionala försäkringsinstitutionerna inom Deutsche Rentenversicherung. Undantag finns för vissa yrken (t ex läkare, tandläkare, arkitekter) som också är pliktförsäkrade, dock utanför Deutsche Rentenversicherung, i särskilda pensionskassor (s k Versorgungswerk).

Anslutningen till en pensionsförsäkrings institution sker i samband med att försäkringstagaren får ett försäkringsnummer från pensionsförsäkrings-institutionernas centrum för databehandling. Alla som får ett nytt försäkringsnummer får ett meddelande om vilken pensionsförsäkrings-institution som är behörig i deras fall.

Om du inte omfattas, eller upphör att omfattas, av den tyska obligatoriska försäkringen, kan du ansluta dig frivilligt till pensionsförsäkringen. För EU-medborgare är en frivillig försäkring också möjlig även om de inte längre bor i Tyskland, förutsatt att de betalat in minst en avgift till den tyska pensionsförsäkringen. Detta kan bl a vara intressant för att komma upp till tröskeln där man har rätt att ta ut en pension, som ligger på (sammanlagt) 5 år. Under vissa förutsättningar är det möjligt att räkna ihop den tiden där man har inbetalat till pensionsförsäkringen i Tyskland med pensionen i Sverige, så att den tiden tilgodoräknas och inte går förlorad om man inte kan eller vill ta ut pension i Tyskland. Se även Tyska pensionssystemet.

4. Lagstadgad olycksfallsförsäkring Gesetzliche Unfallversicherung.

Försäkringen omfattar olycksfall i arbetet – inklusive vägen till och från arbetsplatsen – och arbetssjukdomar. Den är bland annat obligatorisk för arbetstagare och personer som genomgår en utbildning. Andra grupper omfattas också av försäkringen. T ex omfattas barn på daghem, skolelever och studerande som genomgår utbildning eller vidareutbildning på högskolor.

Egenföretagare omfattas i princip inte av den obligatoriska försäkringen, men de kan ansluta sig till den (med undantag för vissa branscher, som redan omfattas av en obligatorisk försäkring i enlighet med lagstiftningen eller branschregler). Vänd dig till olycksfallsförsäkringsinstitutionerna för mer information om olycksfallsförsäkringen.

5. Lagstadgad arbetslöshetsförsäkring Gesetzliche Arbeitslosenversicherung.

Arbetslöshetsförsäkringen förvaltas av den federala arbetsmarknadsbyrån Bundesagentur für Arbeit, som omfattar en central förvaltning, regionalkontor och arbetsförmedlingar. Bundesagentur für Arbeit förmedlar arbeten och beviljar förmåner för att människor ska kunna återinträda på arbetsmarknaden. Dessutom ges kontantförmåner vid arbetslöshet, framför allt genom arbetslöshetsersättning.

Avgifter

Sjukförsäkringskassorna administrerar inbetalningarna av alla avgifter för samtliga socialförsäkringsgrenar. Avgiftens storlek utgörs av en viss procentandel av lönen upp till ett högsta belopp som fastställs årligen, den s k Beitragsbemessungsgrenze (dvs att den del av lönen som överstiger högstbeloppet inte underkastas avgiften). I princip betalas hälften av den anställde och hälften av arbetsgivaren. Om du är egenföretagare måste du däremot själv betala hela avgiften till de lagstadgade sjuk-, omvårdnads- och pensionsförsäkringarna. Avgifterna för olycksfallsförsäkringen betalas helt och hållet av arbetsgivaren.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att avgifterna betalas in. Arbetsgivaren drar av din andel av avgifterna från varje lön. De allmänna sjukkassorna administrerar inbetalningarna av samtliga avgifter för samtliga socialförsäkringsgrenar.

Avgiften för sjukförsäkringen motsvarar för närvarande generellt 14,6 procent av lönen. Den totala andelen för hela socialförsäkringen ligger aktuellt runt 40% (varav alltså arbetstagaren står för hälften). Kanske värt att notera när man räknar fram nettolönen: socialförsäkringsavgifterna dras av bruttolönen separat, dvs utöver inkomstskatten (i motsats till Sverige, där det finns en enda avdragspost). Därför ska man knappa in motsvarande uppgifter om man vill räkna ut hur mycket man får ut i netto med en “Brutto-Netto-Rechner“, t ex på Nettolohn.

Tänk på att du som är GKV-försäkrad kan teckna diverse tilläggsförsäkringar Zusatzversicherung som ger dig rätt till samma vård som privatpatienter.

Privat sjukförsäkring – Private Krankenversicherung, PKV.

Ca 10% av den tyska befolkningen är privat sjukförsäkrade. Man kan försäkra sig i PKV om man inte är förpliktad att vara försäkrad i GKV. Detta gäller bl a arbetstagare som tjänar över inkomstgränsen för GKV som 2018 är EUR 53 100 per år / EUR 4 425 i månaden), tjänstemän, självständiga och frilansare.

Till skillnad ifrån GKV är försäkringspremien för PKV inte beroende på inkomst utan på faktorer som kön, ålder, yrkesgrupp, önskade förmåner och hälsotillstånd. En privat försäkring är mycket mer omfattande än GKV. Principiellt är det privata försäkringsskyddet bättre jämfört med GKV. Detta beror till stor del på att GKVs förmåner är reglerade per lag och att GKV bara betalar för det de anser är “nödvändigt, tillräckligt, ändamålsenligt och ekonomiskt”. Läkare kan därför behandla patienter med PKV under andra förutsättningar, då de inte är låsta till behandlingsmetoder och kostnader godkända av GKV.

PKV erbjuder bättre förmåner som t ex enkelrum på sjukhuset och behandling av överläkaren, bättre förmåner vid tandvård vad gäller löständer och guldkronor, behandling av naturläkare, inga avgifter för mediciner, massager m m. Detta gör privatpatienter till en attraktiv inkomstkälla. Systemet är ofta kritiserat och kallas ibland för “Zwei-Klassen-Medizin“. Det innebär i praktiken att PKV-patienter ofta får en läkartid snabbare än GKV-patienter. Läkarna tar sig gärna mer tid för olika undersökningar och skriver i vissa fall ut annan, bättre och dyrare medicin än till sina GKV-patienter. PKV-patienter har dessutom nästan alltid rätt till att bli behandlade och opererade av överläkaren, något som bara händer GKV-patienter i speciellt komplicerade fall eller om man har en tilläggsförsäkring.

Om man är ung och frisk kan ingångs tarifen t o m vara billigare än att vara försäkrad i GKV. Detta för att försäkringsbolagen konkurrerar om unga friska människor. Enligt en undersökning som tidningen Finanztest gjorde 2007 konstaterades att PKVs avgifter i genomsnitt hade fördubblats var 12e år. En avgiftshöjning med 6 % per år är inte ovanligt. Detta innebär att en man som idag är 30 år och betalar EUR 300 i månaden för sin privata sjukförsäkring kommer vid 65 års ålder att få betala nästan EUR 2 200 i månaden. Alltså är det viktigt att noga tänka igenom valet mellan GKV och PKV. Är man privatförsäkrad är det nämligen inte så lätt att komma in i GKV igen när man upptäcker att PKV håller på att bli för dyrt. De som har gått ur GKV frivilligt för att försäkra sig privat är generellt spärrade för all framtid ur GKV. Undantagen är om du byter till ett jobb där du tjänar mindre än inkomstgränsen eller är arbetslös.

Varje PKV måste emellertid erbjuda en bas tarif. Denna tarif orienterar sig på GKVs förmåner och är tänkt för dem som inte längre har råd med sin försäkringspremie. Man har även rätt att byta till denna tarif när man fyllt 65 år och har varit privat försäkrad i minst 10 år.

Ännu en nackdel med PKV är att man aldrig kan bli befriad ifrån avgiften till skillnad mot GKV där man slipper betala när man är föräldrarledig. Inte heller är icke arbetande familjemedlemmar medförsäkrade. I GKV kan t ex familjen bli medförsäkrad utan extra kostnad. I PKV måste man betala in bidrag för varje barn. Om föräldrarna är gifta och olika försäkrade (en i PKV och en i GKV) och tillsammans tjänar över en viss gräns kan barnen inte längre vara medförsäkrade i GKV utan måste försäkras privat.

Tänk på att du som är GKV-försäkrad kan teckna diverse tilläggsförsäkringar Zusatzversicherungen som ger dig rätt till samma vård som privatpatienter. Det kan vara rätten till 1-2 bäddsrum vid sjukhusvistelse, behandling av överläkare, eller en tandförsäkring som övertar stora delar av kostnader när man behöver kronor eller proteser. Det kan vara värt att undersöka, dessa försäkringar är oftast inte speciellt dyra och lönar sig i längden!

Gå in och läs mer på Europeiska kommissionens hemsida. De har tagit fram en väldigt bra broschyr på svenska om socialförsäkringsrättigheter i Tyskland!

För dig som letar efter en bra sjukförsäkring kan jag varmt rekommendera Schwenninger BKK. De erbjuder sjukförsäkring för alla typer av livssituationer och tilläggsförsäkringar Zusatzversicherungen som ger dig rätt till samma vård som privatpatienter. Kontakta mig om du vill få en kontakt förmedlad!

logo

Läs även:  SJUKVÅRD, SJUKVÅRD BARN, TANDVÅRD, PENSIONSSYSTEMET, FÖRMÅNER VID SJUKDOM 

Leave a Reply

Your email address will not be published.