Arbetsrätt

Källa: Oliver Cleblad (ty, eng, sv), kallan – Speciell expertis för tysk-nordisk affärsjuridik

Om du planerar att jobba eller byta jobb i Tyskland är det bra att känna till följande grundläggande punkter vad gäller tysk arbetsrätt.

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt. För att kunna bevisa vad som har blivit överenskommet och för att undvika missförstånd vad gäller arbetsvillkoren rekommenderas starkt att ha ett skriftligt avtal.

Har man inte gjort ett skriftligt anställningsavtal direkt skall arbetsgivaren senast en månad efter anställningens början skriftligen informera arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Av väsentlig betydelse är;

 • Arbetsplatsen
 • Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress
 • Tillträdesdag
 • Lön, andra löneförmåner och hur ofta lönen ska betalas ut
 • Beskrivning av arbetsuppgifterna
 • Uppsägningstid
 • Längden på arbetstagarens arbetsdag eller arbetsvecka
 • Antal semesterdagar
 • Tillämpliga kollektivavtal eller avtal på företagsnivå (Betriebsvereinbarungen, endast i företag där det finns arbetstagarnas representation – Betriebsrat) i förekommande fall

Gäller anställningsavtalet en tidsbegränsad anställning befristet ska det framgå skriftligen. I annat fall avses en tillsvidareanställning unbefristet.

Minimilön

I vissa branscher gäller allmänna kollektivavtal som avser lagstadgad minimilön. Därför är det bra att försäkra sig om det gäller för den tilltänkta arbetsplatsen och i så fall att lönen motsvarar kollektivavtalet.

Provanställning

I Tyskland kan en provanställning upp till 6 månader avtalas. Under denna tiden gäller en lagstadgad uppsägningstid på endast två veckor om inget annat avtalats.

Arbetstid

Arbetstiden avser nästan alltid vardagar (i Tyskland räknas även lördag som vardag). Generellt gäller dock 5-dagar/vecka med en arbetstid mellan 35-40 timmar/vecka. Arbetstiden får i princip inte överskrida 8 timmar/dag och 48 timmar/vecka. Om någon form av kompensation för övertid är överenskommen får arbetsdagen förlängas upp till 10 timmar. Förutsättningarna för kompensation av övertid är inte reglerat enligt lag utan beror på ditt anställningsavtal och/eller eventuellt gällande avtal på företagsnivå Betriebsvereinbarung och kollektivavtal Tarifvertrag.

Semester

Varje anställd i Tyskland har enligt lag rätt till 4 veckors semester, dvs 20 dagar/år om arbetsveckan motsvarar 5 dagar; vid 6 dagar/vecka har man rätt till 24 dagars semester. Vid deltid anpassas semestern därefter. Ditt anställningsavtal får inte innehålla mindre semesterdagar än vad lagen avser. Däremot kan det innehålla fler dagar. Vissa kollektivavtal ger upp till 6 veckors semester, men antal semesterdagar är då oftast beroende på faktorer som ålder och anställningstid.

Sjuklön

Enligt lag betalas sjuklön ut för maximalt 6 veckor. Därefter får man sjukpenning Krankengeld om man är med i den statliga sjukförsäkringen; har man en privat sjukförsäkring finns ingen sådan ersättning om man inte särskilt inkluderar det i försäkringen. Generellt måste du lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren senast efter tredje sjukdagen, men i anställningsavtalet kan det finnas en kortare frist.

Upphörande av anställning

En uppsägning, vare sig den kommer ifrån arbetstagaren eller arbetsgivaren, måste ske med ett skriftligt uppsägningsbesked i original som kommer den andra avtalsparten tillhanda. Uppsägning via email, fax eller SMS gäller inte.

Den lagstadgade uppsägningsfristen är 4 veckor med effekt till den 15:e i månaden eller månadsslutet.

För arbetsgivaren förlängs uppsägningstiden beroende på hur länge man har varit anställd i företaget, enligt följande:

 • upp till 2 år: 4 veckor till den 15:e eller månadsslutet
 • 2 till 4 år: 1 månad till kalendermånadens slut
 • 5 till 7 år: 2 månader till kalendermånadens slut
 • 8 till 9 år: 3 månader till kalendermånadens slut
 • 10 till 11 år: 4 månader till kalendermånadens slut
 • 12 till 14 år: 5 månader till kalendermånadens slut
 • 15 till 19 år: 6 månader till kalendermånadens slut
 • fr o m 20 år: 7 månader till kalendermånadens slut

Anställningsavtalet kan arrangeras så att arbetsgivarens förlängda uppsägningstid enligt ovan även gäller för arbetstagaren. Och generellt kan man i anställningsavtalet alltid avtala om en längre uppsägningstid än vad lagen föreskriver. Dessutom kan kollektivavtal innehålla avvikande bestämmelser.

Lagen om anställningsskydd

Om man är anställd i ett företag som i regel sysselsätter mer än 10 anställda, och om anställningen har varat i mer än 6 månader gäller lagen om anställningsskydd Kündigungsschutzgesetz. Då får en anställd inte sägas upp utan saklig grund i Kündigungsschutzgesetz mening. Saklig grund för uppsägning kan föreligga i form av viktiga skäl i verksamheten (t ex omstruktureringar eller uppdragsbrist) eller av skäl i arbetstagarens person eller beteende. Dessutom är en extraordinarie uppsägning möjlig om det föreligger en viktig grund som rättfärdigar att anställningsförhållandet upphör omedelbart.

Principiellt kan en uppsagd arbetstagare protestera mot uppsägningen genom att väcka en talan om uppsägningsskydd i arbetsdomstolen, en s k Kündigungsschutzklage. Detta måste ske inom 3 veckor efter man erhållit uppsägningen, annars anses uppsägningen vara giltig.

Det bör noteras att det finns särskild skydd mot uppsägning för vissa personer. T ex är det generellt förbjudet att säga upp en gravid eller en förälder under föräldraledigheten.

Avgångsersättning

I Tyskland finns det inget lagligt anspråk på avgångsersättning vid en uppsägning. Däremot kan avgångsersättning betalas ut för att undvika en talan mot uppsägningen eller om det regleras i en s k Sozialplan (t ex vid massuppsägningar i samband med att en verksamhet läggs ned).

Du kan hitta mer information i det tyska och engelska versionerna av tyska inrikesministeriet broschyr: “Willkommen in Deutschland: Informationen für Zuwanderinnen und Zuwanderer” fr o m sidan 53.

Läs även: ARBETAAFFÄRSKULTURLÖNEBESKEDLÖNEFÖRMÅNERUTSÄNDSÖKA JOBB