Utsänd

Källa: Försäkringskassan, PTK

För att räknas som utsänd till ett annat EU-land ska du vara anställd av och arbeta för en arbetsgivare i Sverige. Reglerna gäller även för en egen företagare som alltså kan sända ut sig själv. Ditt arbete i det andra EU-landet kan inte beräknas pågå längre än 24 månader. Däremot finns det ingen undre tidsgräns för att räknas som utstationerad. Du ska vara anställd av det företag som sänt ut dig under hela perioden du arbetar utomlands.

Som utsänd kan du fortsätta att vara socialförsäkrad i Sverige. Du omfattas då av sjukförsäkringen i Sverige. För att få vårdförmåner i det tillfälliga arbetslandet behöver man det europeiska sjukförsäkringskortet, EU-kortet. EU-kortet ger rätt till nödvändig vård vid sjukhus och läkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. I Tyskland kallas dessa läkare för Vertragsärzte (se även sjukvård). Med nödvändig vård avses sjukhusvård, läkarvård, tandvård, läkemedel med mera som ges inom ramen för den lagstadgade sjukförsäkringen i Tyskland och som anses nödvändig utifrån sjukdomens art och vistelsetidens längd. Det är i allmänhet vårdgivaren som bedömer vad som anses som nödvändig vård.

Är du utsänd längre tid än ett år har du rätt till all vård på samma villkor som landets invånare. I stället för EU-kortet behöver du då ett intyg E106 som du ansöker om hos Försäkringskassan. Om du har familjemedlemmar med dig, som inte arbetar, ska de registreras på ditt intyg. Medföljande familjemedlemmar kan ha rätt till vissa förmåner från Sverige under vistelse i arbetslandet så länge de inte arbetar där eller i något annat EU land eller Schweiz. De har även rätt till viss vård. En familjemedlem som arbetar är normalt själv försäkrad i landet där han eller hon arbetar.

En anställd som är försäkrad i Sverige omfattas bland annat av följande förmåner:

  • Sjukvård under utsändningsperioden har den anställde rätt till nödvändig vård även i landet där han eller hon arbetar.
  • Sjukförsäkring den utsändande arbetsgivaren ska betala sjuklön till den anställde om han eller hon inte kan arbeta på grund av sjukdom. Efter 14 dagar har den anställde rätt till sjukpenning.
  • Arbetsskadeförsäkring
  • Bidrag till barnfamiljer t ex föräldrapenning och barnbidrag
  • Pension
  • Arbetslöshetsförsäkring

PTK finns en väldigt bra handbok där du kan från sidan 187 kan läsa mer om olika regler om att arbeta utomlands och för utsänd personal!

Läs även: ARBETAAFFÄRSKULTURARBETSRÄTTLÖNEBESKEDLÖNEFÖRMÅNERSÖKA JOBB